Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

VAN:

Ter
Steenwijkerweg 15
Marknesse

hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van gebruikers aanbod.

Artikel 5 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Komen gebruiker en consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen voor rekening van de consument. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien gebruiker gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

Artikel 6 Garantie

1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

3. De onder 1. genoemde garantie voor niet elektronische artikelen geldt gedurende een periode van 14 dagen na levering. De onder 1. genoemde garantie voor wel elektronische artikelen geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.

4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van gebruiker vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen.

5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de produktaansprakelijkheid, dan is gebruiker in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).

Artikel 7 Monsters en modellen

1. Indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan consument, dan stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrij-kosten in rekening te brengen.

4. Bij schade of vermissing door verzending, derde partij, zal eerst de uitkomst van door de derde partij gehouden onderzoek worden afgewacht.

5. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

6. Bij reclame mbt het retourneren van de bestelde goederen, binnen de 14 dagen bedenktijd, wordt het bedrag met porto gecrediteerd aan de klant. De porto voor het retourzenden, van de klant naar leverancier, van foutief of niet te gebruiken artikelen is voor rekening klant. Dit conform de wetgeving.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5).

Artikel 10 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derden worden gebracht.

2. De kosten van het risico van verlies van de producten bij verzending liggen bij de gebruiker.

3. De kosten van het risico van beschadiging van de producten bij verzending liggen bij de gebruiker en de consument. Beiden zullen 50% ontvangen van de door de verzendorganisatie uitgekeerde bedrag.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).

Artikel 11 Prijsverhoging

1. Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na twee maanden na het sluiten van de overeenkomst is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).

Artikel 12 Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.

2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

6. Gebruiker heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- Consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Incassokosten

1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).

Artikel 15 Vrijwaringen

1. De consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien consument aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10).

Artikel 18 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).

Artikel 19 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).

Artikel 20 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Lelystad.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Volgende
Fabrikanten
1 x Wegwerpspuit 2-delig Luer L 2 ml 1 st. (HL)
1 x Instappaal Stijgbeugel 163cm groen 1 st (HL)
2 x Kinder Overall maat 128 rood poly/katoen (HL)
1 x Voeder Pincet 15cm 6 inch ZWART (PC)
2 x Pin haak 75cm 30 inch ROZE (PC)
3 x Draadverbinder eivorm tot 2.5mm 1 st (HL)
1 x Voer/ drinkschalen kunststof 24cm
3 x Voer/ drinkschalen kunststof 14cm
2 x Overall maat 56 marine poly/katoen (HL)
1 x Lint Verbindingsplaatje 1 st (HL)
3 x Slangenhaak, standaard, ca 48 cm RVS stainles steel
2 x Leder Vet Excellent 450 ml (HL)
1 x Zand, Zwart, 10 kg (ST)
1 x Zaagsel (fijn) Geperste baaltjes 1e keus
3 x Kinder Overall maat 140 blauw poly/katoen (HL)
1 x Fauna doos Verlichtings unit no.3
4 x Voer/ drinkschalen kunststof 10cm
1 x Mini Slangenhaak 45cm 18 inch ROZE (PC)
1 x Pest Repel Muis-Kr.insect/Rat 280m2 (HL)
2 x Draad Excellent 200m (HL)
1 x Slangenhaak - SLIM 60cm (24 inch) ZWART (PC)
1 x Lint Verbinding tot 20 mm verzinkt 1 st (HL)
3 x Draadverbinder eivorm tot 2.5mm 1 st (HL)
1 x Overall maat 54 marine poly/katoen (HL)
1 x Lint Excellent 200m 42mm (HL)
1 x Dipbeker terugslagklep Blauw 1 st. (HL)
1 x AFP Krazy Crunch-Treat Bone L with 1 treat (HL)
2 x Batterij Durobat L 16,6xH11.4 1 st (HL) 9V/120AH
1 x Lint Verbinding tot 40 mm verzinkt 1 st (HL)
2 x Schildpadden voer 1l
1 x AFP Krazy Crunch-Bone with Stick Treat L bone with 3 treats (HL)
1 x RVS bakje met schroef 9cm (5140 WL)
1 x Voer/ drinkschalen kunststof 18cm
1 x Liksteen houder
1 x Hoef Creme Excellent 1 ltr (HL)
1 x Instappaal met stalen punt 156cm 1 st (HL)
4 x Overall maat 60 marine poly/katoen (HL)
1 x Uiernetringen grijs 100 st. (HL)
1 x Leder Vet Excellent 1 ltr (HL)
1 x Glad Permanent Staaldraad 2.5mm 625m (HL)
3 x Lint Verbindingsplaatje 1 st (HL)
1 x Zon en maan schakelaar dag en nacht (Habistat) max 300 Watt (the
1 x Muizenbakken bak zonder roosterT2 laboratoriumbakken
1 x Lint Excellent Plus 200m 40mm (HL)
1 x Instappaal Krulstaart 110cm Verenstaal
2 x sondeerset 6delig
3 x Overall maat 58 groen poly/katoen (HL)
1 x Hoef olie Excellent met kwast 1 ltr (HL)
1 x Eivoerbakje, ovaal, transparant 12 stuks (2220 WL)
1 x Sproeier Super voor jodium 1 st. (HL)
3 x Zadel Zeep Excellent met spons 350 ml (HL)
2 x Kinder Overall maat 128 blauw poly/katoen (HL)
1 x Exo Terra Dag Glo Lamp 60 Watt pt2110 (daglicht) (LRG)
1 x Schapenwolschaar 27 cm Hartmodel 1 st (HL)
4 x Koord Excellent Plus 200m 6 mm (HL)
1 x DOG-E-WALK (ALT)
1 x Helosan zalf 300 ml. (Re)
1 x Formaline 37 % 20 kg (HL) (Alleen afhalen)
3 x Voer/ drinkschalen kunststof 35cm
1 x Terrarium. Glas met kunststof frame (lxbxh) 30x15x20 (CA)
1 x Koord Excellent Uniek 200m x 6mm (HL)
1 x Maxi Tepel lotion 1 kg. (HL)
2 x Zadel Zeep Excellent staaf 1 st (HL)
1 x Verwarmingsplaat beschermkap wit
1 x Exo Terra Sun Glow Basking Spot Lamp 100W (PT-2133) (LRG)
1 x Liksteen houder
2 x Verzinkt ijzerdraad 250m (HL)
1 x Beukensnippers 6 mm 05 kg (W)
2 x Sproeier Maxi 1 st. (HL)
1 x Goudvis voer 1l
2 x Slangen tang 60cm 24 inch ZWART (PC)
1 x Fokvee shampoo 1 ltr (HL)
1 x Lederolie blank 5 ltr (HL)
1 x Leder Vet Excellent 1 ltr (HL)
1 x Wascoating 150 ml (HL)
1 x Voer/ drinkschalen kunststof 16cm
1 x AFP K-Nite Flashing Stick LED Small (HL)
1 x Lint Excellent 200m 40mm (HL)
1 x Kinder Overall maat 140 rood poly/katoen (HL)
1 x Slangen tang 100cm 40 inch GROEN (PC)
2 x Net Pluimvee 112cm enkelpunt 50m (HL)
1 x AFP Little Buddy Comforting Gator 40x25x4cm (HL)
2 x Pin haak 50cm 20 inch ZWART (PC)
3 x Koordverbinder dikte 8 mm verzinkt 1 st (HL)
1 x Coccidiosemix Siervogels (VN) (BU)
1 x Lint Classic 200mm 20mm Wit (HL)
1 x Pin haak 100cm 40 inch ROZE (PC)
1 x Draadspan Sleutel voor Draadspanner 1 st (HL)
1 x Terrarium. Glas met kunststof frame (lxbxh) 35x20x25 (CA)
1 x Chuckit Mountain Rope Tug Small (HL)
3 x Slangenhaak, standaard, ca 60 cm RVS stainles steel
2 x Overall maat 60 groen poly/katoen (HL)
2 x Eivoerbakje ovaal wit 12 stuks (2190 WL)
1 x Warmtekabel 25 watt / ca 500 cm
1 x Maxi Tepel lotion 5 kg. (HL)
1 x Ledervet bruin 500 ml (HL)
1 x Mini Slangenhaak 60cm 24 inch GROEN (PC)
1 x RVS badschaal 15cm (5300 WL)
2 x Lint Verbindingen tot 50mm 1 st (HL)
1 x Dental Dog Snorky Medium 11,5cm (HL)
1 x Hoef olie Excellent met kwast 500 ml (HL)
1 x Voer/ drinkschalen kunststof 08cm
1 x Leder Vet Excellent 1 ltr (HL)
2 x Exo Terra Dag Glo Lamp 40 Watt pt2104 (LRG)
2 x Lint Titaan 200m 40mm Groen/Goud (HL)
2 x Slangenhaak - SLIM 60cm (24 inch) ROZE (PC)
1 x Colostrum meter Densismeter (1st) (HL)
1 x Uierhaarbrander slang/gasbus/riemdrager 1 set (HL)
1 x Halster Galant Blauw Full
1 x Doggy Fun Automatic Ball Launcher (HL)
1 x Rainbow World - Coronule S (HL)
2 x Eivoerbakje ovaal wit (2190 WL)
1 x Voer/ drinkschalen kunststof 28cm
1 x Dimmer lampen (Habistat) Max 600 watt (thermostaat) WIT
1 x AFP BBQ TPU Mixed Color Bone Small (HL)
1 x Pincet 38 cm recht
1 x Hoef&Sole Hardener 120 ml (HL)
2 x Slangenhaak - SLIM 60cm (24 inch) ROOD (PC)
1 x Exo Terra Analog Thermometer (PT-2465) (LRG)
2 x Overall maat 58 marine poly/katoen (HL)
1 x Draad 400m Aluminium 2mm (HL)
3 x Draad verbinder gripple 2,0 - 3.25 mm 1 st (HL)
2 x Exo Terra Dag Glo Lamp 15 Watt pt2100 (LRG)
1 x Pin haak 100cm 40 inch ZWART (PC)
1 x 3-Knot Rope 43cm (HL)
1 x Lint Stroomdraadaansluiting tot 50mm 1 st (HL)
1 x AFP Krazy Crunch-Stick Treat refill L 4 pack (HL)
1 x Batterij Durobat L 19xH16cm 1 st (HL) 9V/165Ah
1 x Perform 175 gram. (Re)
1 x Netten (Volieres) maaswijdte 02,0 cm prijs per m2
1 x Maxi Uierpapier Groot 21.7x36cm 2 Rollen. (HL)
1 x Lint Classic 200m 10mm WIT (HL)
1 x Lint Titaan 200m 40mm Zwart/Goud (HL)
1 x Voeder Pincet 45cm 18 inch ROZE (PC)
1 x 150 METER ANTENNEDRAAD + VLAGGETJES (ALT)
1 x Fauna-doos 20 liter
1 x Dimmer ZWART lampen dag en nacht met Night Eye (Habistat) Max 60
1 x AFP BBQ TPU Mixed Color Bone Medium (HL)
2 x Exo Terra Dag Glo Lamp 25 Watt pt2102 (LRG)
1 x AFP Krazy Crunch-Treat Bone Refill M 3 pack treats (HL)
1 x Exo Terra Swamp Glo 75W (PT3781) (LRG)
1 x Draad verbinder eivorm verzinkt 4-6.5 mm 1 st (HL)
1 x Verzinkt glad draad bos 25kg 2.4mm dik 25 kg (HL)
1 x Dial Thermometer (Habistat)
1 x RVS bakje met schroef 12cm (5150 WL)
1 x Liksteenhouder inschuif KS voor 2kg (HL)
1 x Netten (Volieres) maaswijdte 01,6 cm prijs per m2
1 x Voederpincet recht RVS 13 cm met tandjes
1 x Fokvee shampoo 10 ltr (HL)
1 x Pluimvee Kuikens per 01 kg (Diepvries)
1 x Overall maat 54 groen poly/katoen (HL)
2 x Voertang 25 cm recht
1 x Net Top-line 90cm enkelpunt 50m (HL)
1 x Slangenhaak - SLIM 100cm (40 inch) GROEN (PC)
1 x Voedertang 30cm 12 inch GROEN (PC)
2 x Thermo-/Hygrometer, digitaal (TR)
1 x Slangenhaak 60 cm carbon
1 x Dutchy's 10.000 (40 doppen) (Re)
1 x Netten (Volieres) maaswijdte 06,0 cm prijs per m2
2 x Slangen tang 60cm 24 inch GROEN (PC)
1 x Batterijtester digitaal 1t/m20 Volt 1 st (HL)
1 x Voer/ drinkschalen kunststof 20cm
1 x Voedertang 30cm 12 inch ROZE (PC)
1 x Funny Face Mustache (14,5cm) (HL)
1 x Dimmer High Range (Habistat) Max 600 watt (thermostaat) ZWART
1 x Koord Black/White 200mtr 6mm (HL)
1 x Night EYE
1 x Tepelcanule kunststof per stuk 10 st. (HL)
1 x Heat Glo infrared (infrarood) 150 Watt (PT-2146) (LRG)
1 x Reptile Thermometer High Range
1 x Batterij EG Super 1 st (HL) 9V/130AH
1 x Dog Comets Swift Dutch with rope (HL)
1 x RVS bakje met haak 7cm (5100 WL)
1 x Uiersproeier + mess binnenwerk 1 st. (HL)
1 x Netten (Volieres) maaswijdte 03,0 cm prijs per m2
1 x Vouwloepje per stuk (Re)
1 x Uiersproeier + mess binnenwerk 1 st. (HL)
1 x Heat Glo infrared (infrarood) 75 Watt (PT-2142) (LRG)
1 x Voedertang 45cm 18 inch RVS (PC)
1 x Colstart 2 kg (HL)
1 x Labbakken T2 compleet polypropyleen laboratoriumbakken
1 x Biozin 400 gr (HL)
1 x Zadel&Leder Cleaner Excellent 1 ltr (HL)
1 x maan schakelaar nacht (Habistat) max 600 watt (thermostaat)
1 x Draad Excellent Economic 250m (HL)
1 x Biokat's Micro fresh 15 liter
2 x Lint Verbinding met KS klemmen 40 mm 1 st (HL)
1 x Chuckit Breathe Right Fetch Ball Small 2 pk (HL)
1 x flessenborstel 36x5cm
1 x Slangenhaak, standaard, ca 104 cm RVS stainles steel
1 x Hoof Knife Easy "R" 1st (HL)
1 x Halster Galant Paars X-Full
1 x Lederolie blank 10 ltr (HL)
1 x Dutchy's 2.500 (10 doppen) (Re)
1 x Melknaald met ring 1 st. (HL)
1 x Halster Galant Paars Full
1 x Komodo Thermometer
1 x Bevochtigingsmatjes 5 st. (Re)
1 x Uitzetbakjes per stuk (Re)
1 x Hoef Creme Excellent 500 ml (HL)
1 x Kong Air Squeaker Tennis Ball Medium (HL)
1 x Slangenhaak - SLIM 60cm (24 inch) GROEN (PC)
1 x Exo Terra Swamp Glo 100W (PT3782) (LRG)
1 x Instappaal verenstaal ovaal+krul 105cm 1 st (HL)
1 x Koedeken voor markt voor rund 1 st (HL)
1 x Voerdoos Rat Wand "Rioolvorm" met sleutel (HL)
1 x Batterij Durobat L16,6xH11,4 (9V/120Ah) 1 st (HL)
1 x Melkklauw stopper KS 1 st. (HL)
1 x Uiernet verstelbaar los 1 st. (HL)
1 x Exo Terra Dag Glo Lamp 100 Watt
1 x Borstelkist lila 1st (HL)
1 x Leder & zadel Balm Excellent 150 ml (HL)
1 x Warmtekabel 80 watt /10 meter
1 x Halster Galant Blauw X-Full
1 x Draad Excellent Plus 200m (HL)
1 x Instappaal glasvezel versterkt 100cm 1 st (HL)
1 x Slangenhaak 3delig 106cm 42 inch GROEN (PC)
1 x Slangen buis 60x1000mm
1 x Exo Terra Reptile Cave S (grot) (PT-2930) (LRG)
1 x Hoefteer Stockholmer 5 ltr (HL)
1 x Bandage voor Tepelverwonding 1 st. (HL)
1 x Exo Terra Natural Light 26 Watt pt2191 (LRG)
1 x Verwarmingsplaat beschermkap zwart
1 x Lint Excellent 200m 40mm (HL)
1 x Mite Booster houder (Re)
1 x Ledervet bruin 1 ltr (HL)
1 x Halster Galant Zwart/Grijs Mini Foal
€5,263.77
Talen
Nederlands English Deutsch
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
Volg ons op Facebook
Facebook
Ter Business
Partners
Ter Products