Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

VAN:

Ter
Steenwijkerweg 15
Marknesse

hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van gebruikers aanbod.

Artikel 5 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Komen gebruiker en consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen voor rekening van de consument. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien gebruiker gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

Artikel 6 Garantie

1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

3. De onder 1. genoemde garantie voor niet elektronische artikelen geldt gedurende een periode van 14 dagen na levering. De onder 1. genoemde garantie voor wel elektronische artikelen geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.

4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van gebruiker vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen.

5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de produktaansprakelijkheid, dan is gebruiker in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).

Artikel 7 Monsters en modellen

1. Indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan consument, dan stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrij-kosten in rekening te brengen.

4. Bij schade of vermissing door verzending, derde partij, zal eerst de uitkomst van door de derde partij gehouden onderzoek worden afgewacht.

5. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

6. Bij reclame mbt het retourneren van de bestelde goederen, binnen de 14 dagen bedenktijd, wordt het bedrag met porto gecrediteerd aan de klant. De porto voor het retourzenden, van de klant naar leverancier, van foutief of niet te gebruiken artikelen is voor rekening klant. Dit conform de wetgeving.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5).

Artikel 10 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derden worden gebracht.

2. De kosten van het risico van verlies van de producten bij verzending liggen bij de gebruiker.

3. De kosten van het risico van beschadiging van de producten bij verzending liggen bij de gebruiker en de consument. Beiden zullen 50% ontvangen van de door de verzendorganisatie uitgekeerde bedrag.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).

Artikel 11 Prijsverhoging

1. Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na twee maanden na het sluiten van de overeenkomst is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).

Artikel 12 Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.

2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

6. Gebruiker heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- Consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Incassokosten

1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).

Artikel 15 Vrijwaringen

1. De consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien consument aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10).

Artikel 18 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).

Artikel 19 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).

Artikel 20 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Lelystad.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Volgende
Fabrikanten
1 x Zand, rood, 10 kg (ST)
1 x Beukensnippers 3 mm 20 kg
2 x Vijverafdeknet 3x4m
1 x Huis puntdak/ schuilhuisje hamster
1 x Deluxe Trainer 900 m. grote hond 18+kg (ALT)
1 x Ferro Matic glas 3 cc 1 st (HL)
1 x Teurlings sportbrokken basis 25kg
1 x Belvimin 1 kg
2 x Deli Nature Calcio + 500gr
1 x Bekaclip Diy - steunpaal beugel set D P 38 D S P 38 (Be)
1 x Voeder Pincet 45cm 18 inch ROZE (PC)
1 x Nutram Premium Large Adult Dog 13,6 kg (W)
1 x Pin haak 100cm 40 inch ROZE (PC)
1 x Pantanet tuin H 122 cm, L 25 meter
1 x Fauna-doos lage, 50cm 18ltr
1 x Hexanet verzinkt, hoogte 120 cm, 25 mm, 0.8 mm, rol 50 M
1 x Barca Premium Adult 20 kg (W)
1 x Cedernoten 20 kg (A)
1 x Opkweekbakjes met deksel PER 100 STUKS
1 x Opkweekbakjes met deksel - Wit - 1000CC rechthoek
1 x SV BZZZ stop navulling
1 x Exo Terra Reptile Cave L (grot) (PT-2932) (LRG)
1 x Elite enzymix modern system recup 20 kg nr.48
2 x Zon en maan schakelaar dag en nacht (Habistat) max 300 Watt (the
1 x CLN hond 18 tabletten
1 x Dustructiecontainer 1 st (HL)
1 x Exil Tick Off Tekenband hond
1 x Flesnaald met ontluchting 1 st. (HL)
1 x Leder Vet Excellent 150 ml (HL)
1 x Bekafor Prestige palen te betonneren H 1.5 pd 48 L 1700 (Be)
1 x Profielen 04 mm laag (zwart) ca 150 cm
1 x Kalverbeademingspomp 1 st. (HL)
1 x Teurlings konijnenkorrel TK100 2-14w 1500mg ViC (92) 25kg
1 x Ubbink Aqua PH minus 250ml/5000L
1 x Halster Excellent Blauw Full 1 st (HL)
1 x Voedertang 45cm 18 inch ZWART (PC)
1 x Bekafor Classic panelen H 1730 B 2000 mm (B)
1 x Nectar Sunbird 10kg
1 x Lijf bieder Savewe voor schaap 1 st. (HL)
1 x Dimmer High Range (Habistat) Max 600 watt (thermostaat) WIT
1 x Elite pikpot 6 stuks
1 x Klauwslijpschijf 3 Cut 120mm 1 st (HL)
1 x Bekaclip - P - palen H 1 m PD 38 L 1500 mm (Be)
2 x Hechtzijde no. 7 synthacord blauw 1 st. (HL)
1 x Ubbink BioPressure 7000+UVC 9W+Powermax 2200 Fi
1 x Batterij Durobat L 19xH16cm 1 st (HL) 9V/165Ah
1 x Chlorophyl Tabletten 6x30st
1 x Ledercreme bruin 150 ml (HL)
1 x Ubbink BioPressure 3000+UVC 5W+Powermax 1200 Fi
1 x Bekafor Prestige Poort - Enkele draaipoorten B 1000 mm H 1300
1 x Slangen buis 60x2000mm
1 x Slangen buis 50x1000mm
1 x Demotec 90 poeder 1 kg (HL)
1 x Voeder Pincet 45cm 18 inch GROEN (PC)
1 x Bloesem-Mix 75gr (TR)
1 x Koehalster verstelbaar breed oranje 1 st (HL)
1 x Bekafor Classic panelen H 2030 B 2000 mm (B)
1 x COMFORT FIT NANO ANTI-BARK COLLAR (ALT)
1 x Elite enzymix modern system energie 20 kg nr.47
1 x Beaphar Shampoo langharige vacht 250 ml
1 x Naald wegwerp LL 110x25 (19Gx1) 100 st. (HL)
1 x Rapido (standaard) 500 stuks
1 x Bekafor Classic palen te betonneren H 1.73 pd 48 L 2300 (Be)
1 x Cavom compleet 5 kg
1 x Beukensnippers 6 mm 05 kg (W)
1 x Lampenkapje
1 x Bekaclip Diy - steunpaal beugel set D P 48 D S P 48 (Be)
1 x Dazenval Loer standaard los (HL)
1 x 150 METER ANTENNEDRAAD + VLAGGETJES (ALT)
1 x COMFORT FIT DELUXE ANTI-BARK COLLAR (ALT)
1 x Plasitor maas 50 mm DD 2.00/3.00 mm H 100 cm L 25 m
1 x Beyers Plus Recovery 4x600gr
1 x Dazenval Loer trechter los (HL)
1 x Ubbink Vijverstatief
1 x Exil Flee Free spot-on hond XL 4 pipet
1 x Natural economic 25 Kg
1 x Huismerk 3 mix kattenbrok 10 kg
1 x BacteriCid 1000ml
1 x Wegwerp handschoen Schoudermodel oranje 50 st. (HL)
1 x Rapido (standaard) 20 stuks
1 x Schedeband naald rund 1 st. (HL)
1 x Warmtekabel 50 watt / ca 700 cm
2 x Sire clean oog 30 ml
1 x Parkieten kweek nr 67 20 kg
1 x Oase Verbindingskabel Lunaqua 10 5m
1 x Sire clean oor 60 ml
1 x Harness and Safety belt Small (HL)
1 x Bekafor Pres. palen te pla. in bekafor voets. H 1.3 pd 48 L 1300
1 x Bite stop LA 300 gr (HL)
1 x Fortinet- Dubbele draaipoorten B 3000 mm H 1750 mm
1 x Aluminium ventilatie strips 050 x 8 cm
1 x Fino badzout 660 gram
1 x Beaphar Shampoo macadamia 250 ml
1 x Exo Terra nacht Glo Lamp 15 Watt (nachtlicht warmte) PT2120 (LRG
1 x Dari extra witte 25 kg
1 x Mestschuif zonder steel 55 cm 1 st (HL)
1 x Halster Excellent Bordeaux Cob 1 st (HL)
1 x Bandage Equine blauw 10 cm (HL)
1 x Cavom compleet 20 kg
1 x Hexanet verzinkt, hoogte 100 cm, 50 mm, 1.0 mm, rol 10 M
1 x Avian BT-Biergist 500gr
1 x Ubbink Vijvermand 20x20x10 cm Vierkant
1 x Deli Nature Vitamino + 250gr
1 x Easy Hoof block mengtips (HL)
1 x Voeder Pincet 15cm 6 inch GROEN (PC)
1 x Pin haak 50cm 20 inch ROZE (PC)
1 x Spanners met EAN-Code Nr. 3 100 stuks
1 x Spanners los in dozen Nr. 3 100 stuks
1 x Exil Flee Free huidspray 100 ml
1 x Bungalow/schuilhuisje (Hamster penthouse)
1 x Kapel groot (7165 WL)
1 x Exo Terra Nacht Glo Lamp 50 Watt PT-2126 (nachtlicht) (LRG)
1 x Ursus Zincalu Green H/aant./afs./ 80/8/15 L 50 diam. 29
1 x Leder Vet Excellent 150 ml (HL)
1 x Mite Booster patroon (gevuld) (Re)
1 x Hond medium (6.8-20 kg)
1 x Profielen 04 mm hoog (zwart) ca 150 cm
1 x Ubbink Aqua MultiTest 25st
1 x S-toy nr. 3 60 cm
1 x Deli Nature grote parkiet standaard 15 kg nr.59
1 x Eco Matic spuit 2 ml Luer lock 1 st. (HL)
1 x RADIO FENCE KIT SUPER MIDDELMAAT/GROTE HOND (ALT)
1 x Keramische Fitting Pro Socket (TR)
1 x D.a.p. spray 60 ml
1 x Metalen Knijpring grote parkiet 10st (6540 WL)
1 x Slangen buis 60x250mm
1 x Gerst voor duiven 25 kg
1 x Smolke adult mini 4 kg (m)
1 x Aves opfok 200gr (W)
1 x Melodie electrische convector 1000 watt mini plint model
1 x Melodie electrische convector 1000 watt medium model
1 x Keramische warmte lampen 100 Watt
1 x Exil No Worm Exitel Hond M 8st
1 x Laarzenreiniger 5 borstels hoog RVS (HL)
1 x Spanners los in dozen Nr. 4 50 stuks
1 x Boomschors 70 Liter middel (bark)
1 x Spanbeugel dop 1 st (HL)
1 x Urine Control spray 250 ml (HL)
1 x Waslijnkabel draaddiameter 3.40 mm L 30 m
1 x Ubbink Beluchtingspomp Air 100
2 x Profielen 04 mm hoog (zwart) ca 300 cm
1 x Dial Hygrometer (Habistat)
1 x Aves-kracht 10kg (W)
1 x Ferro Matic spuit 5 cc Schroef 1 st (HL)
1 x Hexanet verzinkt, hoogte 150 cm, 25 mm, 0.8 mm, rol 50 M
1 x Millet wit 25 kg
1 x Demotec Easy Bloc schoentje links
1 x Opkweekbakjes met deksel PER STUK
1 x Bandage Klauw lichtgroen 1st (HL)
1 x Bekafor Prestige palen te betonneren H 1.5 pd 48 L 2100 (Be)
1 x Dazenval Loer reservoir los (HL)
1 x Nutram Indoor Shedding Cat 1,8 kg (W)
1 x Deluxe Reciever 900 m. grote hond 18+kg (ALT)
1 x Houtvezel/zaagsel(krullen) 10 kg
2 x Fauna-doos 10 liter
1 x Opstaphulp 2 trede zwart (HL)
2 x Fauna doos Verlichtings unit no.3
1 x Diagnos vlooienpoeder hond & kat 80 gram
1 x Weedy's Spintroofmijt 2.000 (Re)
1 x Optimaal Citroenzuur met Klauwfix 10 kilogram.
1 x Bevochtigingsmatjes 5 st. (Re)
1 x Fonteinborstel mini (1400 WL)
1 x Beukensnippers 3 mm 5 kg
1 x Anti-parasiet 150 knaagdier 4 pip
1 x Opkweekbakjes met deksel - Wit - 7000CC
1 x Aqua Smile 9 liter
1 x Chuckit Bumper (HL)
1 x Fauna-doos 20 liter
1 x Opkweekbakjes met deksel - Wit - 500CC rechthoek
1 x Enzymix Rui Methionine nr 22
1 x Colstart 10 st. (HL)
1 x Anti-myiasis (maden ziekte) konijn 75 ml
1 x Ubbink Dompelpomp Powerjet met vlotter 5000
1 x Avian Triovit-NutriBoost 500gr
1 x Nutram Premium Senior Dog 2.72 kg (W)
1 x Pantanet tuin H 81 cm, L 25 meter
1 x Inlands nest compleet (54490 WL)
1 x Easy Hoof blokje hout (HL)
1 x Keramische warmte lampen 250 Watt
1 x Rijhandschoen Climatec navy 9 (HL)
1 x Naald Wegwerp LL 210x60 100 st. (HL)
1 x Navelklem kalf/lam 1 st. (HL)
1 x Ledervet blank 5 ltr (HL)
1 x Temperatuur thermostaat 16A dag en nacht programeerbaar(HE)
1 x Ubbink Powermax Filterpomp 3200 Fi
1 x Profielen 06 mm hoog (wit) ca 150 cm
1 x Lookolie 400 ml/per stuk
1 x PET TRAINER, TEVENS GESCHIKT OM HONDEN (ALT)
1 x maan schakelaar nacht (Habistat) max 600 watt (thermostaat)
1 x Vangnet Wit 20 cm (3540 WL)
1 x Malanico Afsteekmes 30 cm
1 x Night EYE
1 x Palmblad
1 x Hands Free Doggy Bike Exerciser Leash (HL)
1 x Nutram Premium Adult Lamb Dog 2.72 kg (W)
1 x DELUXE BARK CONTROL, INSTELBAAR: 3X 6 CO (ALT)
1 x Nectar Sunbird 250g
1 x INNOTEK ANTI-BARK COLLAR BC 50E (ALT)
1 x Bekafor Tuin Poort B 1000 mm H 1800 mm (Be)
1 x Calington mite spray (bloedluis, bloedmite)
1 x Calciferol vloeibare calcium 1000ml
1 x Slangen buis 50x250mm
1 x Mini Slangenhaak 45cm 18 inch ZWART (PC)
1 x TX22-SG 250ml (F10) (AV)
1 x Vangnet 20 cm Groen (3545 WL)
1 x Vinkennest bamboe klein (54390 WL)
1 x Mini Slangenhaak 50cm 20 inch ZWART (PC)
1 x Boekweit 20 kg
1 x Palmnoot klein
1 x Aqua Smile 14 liter
1 x Standaard voor Rolly en Rolly jumbo
1 x Millet geel rond (la plata) 25 kg
1 x Naald PP-Hub LL 21Gx3/8 (80x10) 100 st. (HL)
1 x Terrarium. Spinnenbakje Glas (lxbxh) 15x15x15 (CA)
1 x Beaphar Nature cavia 4x3 kg
1 x Vangnet Wit 13 cm (3530 WL)
1 x Teurlings Dwergkonijnenmelange 15kg
1 x Urine Off Small animal spray (HL)
1 x Cavom compleet senior 20 kg
1 x Profielen 04 mm hoog (wit) ca 300 cm
1 x Diepe ijs Sproeier 500 ml. (HL)
1 x Demotec Easy Bloc 1 st (HL)
1 x Oogzalf hond/kat 5 ml
1 x Flubenol Speciaal kat 120 tablet
1 x Crack pikkoek 6-pack
1 x Clipringen plastic, parkiet 10 st. (56552 WL)
1 x Vijverafdeknet 10x6m
1 x Chromix vloeibare mineralen 400 ml/per stuk
1 x CalciTec V40 Calciumcarbonaat 1000 gr
1 x Ursus Zincalu H/aant./afst. 100/8/15 cm L 50 Diam. 28 cm
1 x Aluminium ventilatie strips 100 x 8 cm
1 x Opstaphulp 3 trede blauw (HL)
1 x Palmnoot half met gat 5 stuks
1 x Vouwloepje per stuk (Re)
1 x Exil Twinspot hond middel 2 pipetten (REG NL 9958)
1 x Oase Aquamax Eco 4000
1 x Elite enzymix top 20 25 kg
1 x Melodie electrische convector 2000 watt hoog smal model
1 x Fortinet- Dubbele draaipoorten B 3000 mm H 950 mm
1 x Halstertouw Soft XXL S Musk Beige 1 st (HL)
1 x Ubbink Reparatieset voor PVC vijverfolie
1 x D50 5 ltr (HL)
1 x Pulse ZWART Proportional High Range (Habistat) Max 600 watt (the
1 x Aqua Smile 6 liter
1 x Reptiel schuilgrot kunststof groot (PC)
1 x Bekaclip - P - palen H 0.80 m PD 38 L 1200 mm (Be)
1 x Beukensnippers 10 mm 15 kg (W)
€12,890.00
Talen
Nederlands English Deutsch
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
Volg ons op Facebook
Facebook
Ter Business
Partners
Ter Products